A+ R A-

D-STOP SC

 

 

 

Visokoselektivni biološki insekticid namenjen suzbijanju gusenica lepira

 

Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki spore i kristali

 

F-STOP SC

 

 

 

Biološki fungicid sa preventivnim delovanjem

 

Bacillus subtilis

D-STOP se primenjuje u:

 

 

 

 

D-STOP je visokoselektivni biološki insekticid koji deluje u digestivnom traktu gusenice, odmah nakon unošenja aktivne materije u organizam.

 

Aktivnu komponentu čini δ–endotoksin proteinske prirode kojeg sintetiše bakterija u toku sporulacije. Nakon ingestije proteinskog kristala, on se razlaže na toksične subjedinice i izaziva lizu ćelija zida creva. Paraliza creva i prestanak ishrane se dešava za vrlo kratko vreme, a do uginuća gusenica dolazi nakon nekoliko dana.

 

Najveća efikasnost se postiže tretiranjem ranijih stadijuma razvoja gusenica (drugi i treći larveni stadijum). Preporučuje se primena u vreme neposredno nakon aktivnog piljenja gusenica i kada biljni materijal na koji se nanosi preparat još nije jako oštećen.

F-STOP se primenjuje


F-STOP je fungicid koji deluje preventivno. Sprečava klijanje spora (razarajući klicinu cev), rast i razvoj micelije. Stvara inhibicionu zonu na tretiranim površinama čime onemogućava razvoj patogena.

Predviđen je za prskanje ruža sa zemlje u toku intenzivnog porasta i to tako da se obezbedi pokrovnost novoformiranog lišća. U periodu od kasne jeseni do februara kada je usporen rast i razvoj ruža, prskati u dužim vremenskim intervalima ali uz obavezno održavanje prisustva preparata. Namenjen je za prskanje stabala jabuke pre berbe.

 

F-STOP  Štiti vaše useve od prouzrokovača:

  • •  Pepelnice
  • •  Poleganja i uvenuća povrća, cveća i ukrasnog bilja
  • •  Truleži u polju i na uskladištenom voću i povrću
D-STOP nije klasifikovan kao opasan. F-STOP nije klasifikovan kao opasan.

D-STOP

Nije toksičan za ptice.

Tretiranje košnica nije pokazalo toksične efekte na pčelama, kao ni na proizvedenom medu.

Ne ispoljava štetan efekat na ribe niti na ne-ciljnu akvatičnu entomofaunu.

 

Ne postoje podaci o hroničnoj toksičnosti.

Nema štetnih efekata na reproduktivni sistem.

Teratogeni i kancerogeni efekti nisu utvrđeni.

F-STOP

Nije toksičan za ptice.

Nije toksičan za pčele niti za ostale korisne insekte.

Ne ispoljava štetan efekat na ribe.

Uputstvo za upotrebu

Bezbednosni list

Uputstvo za upotrebu

Bezbednosni list